آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعلبر خواب صحرا

بیابان

بیابان حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بیابان، قسمت و روزی می‌باشد (به اندازۀ وسعت و بزرگی آن).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری ، تعبیرش این است که به سفر دوری می‌روی. حضرت دانیال (ع)…
متن دوم