آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر قرآن

آیات – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی حافظ قرآن شده‌ای، یـعـنـی علم و امانت را نگه داشته و حفظ خواهی کرد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مجلس قرائت قرآن مشغول گریه کردن هستی، یـعـنـی خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را…
متن دوم