آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب

سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یـعـنـی از آن شخص به تو…

فرو رفتن در آب

فرو رفتن در آب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند(مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و…
متن دوم