آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب یوزپلنگ

یوزپلنگ

یوزپلنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یوزپلنگ، دشمنی پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی با یوزپلنگ غذا می‌خوری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.اگر ببینی یوزپلنگ به تو حمله کرده است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.اگر…
متن دوم