آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب یخ

یخ

یخ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاًً در سرما)، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است .اگر در تابستان یخ جمع…
متن دوم