آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب یاقوت

یاقوت

یاقوت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ…

زمرد

زمرد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زمرد، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین و مذهب خوب و نیک است و هر کم و زیادی در زمرد ببینی تعبیرش به دین و مذهب برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش«کنیزک»…
متن دوم