آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گیاه

گیاه

گیاه ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل گیاهی است که از انواع گیاهان بدون ساقه و شاخه می‌باشد، تعبیر آن در خواب سود و منفعت است، ولی اگر از انواع گیاهانی است که ساقه و شاخه دارند، تعبیرش افزایش مال و جاه و منزلت به اندازه ضخامت و بلندی…

گشنیز

گشنیز حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گشنیز، غم و اندوه می‌باشد و در آن خیر و منفعتی وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری). گشنیز

کدو

کدو حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بوتۀ کدو، مرد عالم و دانشمند یا پزشکی دانا و عاقل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل کدو باشد و در خواب ببینی که در خانۀ تو کدو درآمده است، یـعـنـی عزت و جاه و نعمت تو بیشتر می‌شود، یا…

درمنه

درمنه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن درمنه غم و اندوه است، و تعبیر خوردن آن زیان و نقصان در مال و دارائی و عیال و زن تو می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). درمنه
متن دوم