آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گیاه تلخ

مزۀ تلخ

مزۀ تلخ ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردنی تلخ و ناخوشایند، رنج و اندوه می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین…
متن دوم