آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گیاهان دارویی

مامیثا

مامیثا تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مامیثا غم و اندوه است (فرقی ندارد که در بیداری نیز فصل آن باشد یا نباشد) (دفع بلا و گرفتاری). مامیثا

صبر – گیاه صبر

صبر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گیاه صبر، عالم و دانشمندی است که قصد و غرض او از علم و دانش، رسیدن به مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی صبر داری یا خورده‌ای، یـعـنـی با چنین عالمی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت . صبر

زفت

زفت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زفت، رنج و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی زفت داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که دچار رنج و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زفت خورده‌ای، یـعـنـی به خاطر اهل و عیال و زن و فرزندت…

خرفه

خرفه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرفه، پریشانی و غم و اندوه می‌باشد و تعبیر خوردنش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). خرفه
متن دوم