آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گچ

گچ

گچ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گچ، جنگ و خصومت می‌باشد.اگر در خواب ببینی گچ را فروخته‌ای، تعبیرش بد می‌باشد.اگر ببینی وارد قصری شده‌ای که آن را از آجر و گچ و سنگ ساخته‌اند، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود…
متن دوم