آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گوشت

گوشت

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، یـعـنـی مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.جابر مغربی…

کتف حیوان

کتف حیوان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت شانه را باز کردی و رگ‌های آن را دیدی، تعبیرش این است که آن سال، پرباران خواهد شد، ولی اگر ببینی در آن شانه سیاهی زیادی وجود دارد، یـعـنـی آن سال، سالی پر از بلا و گرفتاری خواهد بود (دفع…

قلیه

قلیه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت قلیه‌ای که "آب پز" شده است بهتر از قلیه‌ای است که بدون آب پخته شده و هر چه مزۀ قلیه بهتر باشد در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد.اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، تعبیرش این است…

قصاب

قصاب (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر قصاب نباشی و در خواب ببینی که قصابی می‌کنی، تعبیرش این است که کسی را کشته یا مجروح…

طحال

طحال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طحال، مال و اموال و شادی و سرور می‌باشد (به خاطر آنکه قوام و مایۀ زندگی بدن بر عهدۀ طحال می‌باشد).اگر در خواب ببینی طحال گوسفند داری، تعبیرش این است که از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست…
متن دوم