آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گوشت کبک

کبک

کبک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبک، زن یا «کنیزک» زیبا می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبک نر داری، تعبیرش پسر می‌باشد یا اگر ببینی کبک ماده داری تعبیرش زن و کنیزک سازگار می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کبک…
متن دوم