آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گوشت خرگوش

خرگوش – گوشت

گوشت ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت خرگوش می‌خوری، تعبیرش این است که از زن‌ها به تو ارث و میراث می‌رسد،‌‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که مقداری چیز اندک از زن به تو…
متن دوم