آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گوسفند

میش

میش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میش، زنی بخشنده و یا مردی بزرگ می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب میش ماده، زنی بزرگ می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ هَذَا اَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِیَ نَعْجَةٌ…

گوسفند

گوسفند ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری . ● گوشت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت…

چوپان

چوپان امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چوپان، مردی است که از مال و اموال مردم مراقبت و حفاظت می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: برای چوپانی کردن از هر چهارپائی تعبیر مخصوصی وجود دارد:گله‌بانی و چوپانی اسب، تعبیرش حکومت و بزرگی می‌باشد ‌‌‌‌‌و چوپانی…
متن دوم