آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گندم

گندم

گندم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گندم، رزق و روزی حلال می‌باشد که با رنج و سختی به دست می‌آید. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت گندم می‌کاری، تعبیرش این است که به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود،…

سبوس

سبوس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبوس، نیازمندی و فقر می‌باشد.اگر در خواب ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، تعبیرش این است که در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان…

داس

داس جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی داسی از جنس طلا یا نقره در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی داس در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که ابزاری به دست می‌آوری…

جو

جو امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش…
متن دوم