آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گنج

گنج

گنج ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنج پیدا کرده‌ای، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی گنج ناپدید شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پیدا کردن گنج در جای آباد بهتر است…
متن دوم