آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گنبد

گنبد

گنبد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنبد، زن می‌باشد.اگر در خواب گنبد تمیزی ببینی، یـعـنـی با زن زیبایی ازدواج می‌کنی .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی گنبد یا مناره در آتش بزرگی سوخته است، یـعـنـی «پادشاه» آنجا به هلاکت می‌رسد.جابر مغربی…
متن دوم