آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گناه

مستی

مستی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مستی، مال حرام و کاهلی و سستی در به جا آوردن نماز می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَاَنتُمْ سُكَارَى... _ هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید،…

گناه

گناه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب انجام گناه، مصیبت می‌باشد بنابراین باید توبه کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گناه می‌کنی، ولی نمی‌دانی که چه گناهی است، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب شرم و خجالت…

دروغ گفتن

دروغ گفتن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دروغ گفتن، فساد و گناه در دین است.اگر در خواب ببینی گواهی دروغ می‌دهی، تعبیرش این است که دین و ایمان تو از بین می‌رود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسم دروغ می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن…

توبه کردن

توبه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی توبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از انجام همه گناهانت پشیمان می‌شوی و کارهای خوب و خداپسندانه انجام می‌دهی و از مادیات دست می‌کشی و به کارهای اخروی و معنوی رو می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم