آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گل

گُل

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گل، مردی پست و کوته‌فکر می‌باشد که به کسی وفا نمی‌کند، و یا تعبیرش نامه‌ای است که از شخص غائب می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل ها بر دو نوع است: یکی گلهایی روی شاخۀ بوته می‌باشند و دیگری…

گِل

گِل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گِلهای سبز و سرخ و سفید، لهو و لعب و خوش‌گذرانی می‌باشد، و گل سیاه، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی بین گل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

درخت – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایۀ درخت این است که به وسیله مردانی که به تو خدمت می‌کنند به آسایش و راحتی خواهی رسید، ولی اگر سایۀ درخت خار یا درخت بی‌میوه و بی‌ثمر باشد تعبیرش مردی مفسد و بی‌پروا و بی‌دین و ایمان می‌باشد و…

خشت

خشت در اینجا منظور از "خشت"، خشت خامی می‌باشد که با استفاده از آتش پخته نشده. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خشت، مال و اموال به دست آمده و جمع شده می‌باشد، طوریکه هر خشت "هزار درهم" است.اگر در خواب ببینی خشت را در دست گرفتی یا کسی آن را…
متن دوم