آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گل نیلوفر

گل نیلوفر

گل نیلوفر حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب نیلوفر این است که «کنیزکی» به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب نیلوفر را بروی بوته‌اش ببینی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر جدا ببینی تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و…
متن دوم