آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گل نسرین

گل نسرین

گل نسرین تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نسرین، راحتی و آسایش می‌باشد، ‌‌‌‌‌و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند است.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو دسته‌ای نسرین داده است، تعبیرش این است که میان شما بحث و جدل و بگومگو به…
متن دوم