آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گل نرگس

گل نرگس

گل نرگس حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب نرگس، مردی لطیف می‌باشد.اگر زنی در خواب ببیند که نرگس تازه دارد، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر و زیبا می‌شود، ولی اگر شوهر ندارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند .اگر در خواب ببینی نرگس را از زمین…
متن دوم