آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گلو

گلو

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلو، امانت و پرداخت بدهی می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش دخل و خرج می‌باشد و هر قوت و ضعفی که در گلو ببینی تعبیرش به دخل و خرج مربوط می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی…

گردن

بسته بودن گردن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گردن، امانت و دینداری می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در گردن خودت غل داری، تعبیرش این است که به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند:…
متن دوم