آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گلاب زدن

گلاب زدن یا گلاب دادن

گلاب زدن یا گلاب دادن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، تعبیرش این است که کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گذار خواهند بود .ابن سیرین…
متن دوم