آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گلابی

گلابی

گلابی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلابی سبز یا سرخ شیرین می‌خوری، تعبیرش مال و اموال است. اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه در خواب…
متن دوم