آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گشنیز

گشنیز

گشنیز حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گشنیز، غم و اندوه می‌باشد و در آن خیر و منفعتی وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری). گشنیز
متن دوم