آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گزنگبین

گزنگبین

گزنگبین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گزنگبین این است که روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَاَنزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى... _... و و مرغ بریان برای شما فرستادیم... (بقره -57) .اگر در خواب ببینی…
متن دوم