آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرگ

گرگ

گرگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرگ تو را دریده است، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی.اگر در خواب ببینی گرگ را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.جابر مغربی…

کفتار

کفتار ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر خواب کفتار، زنی زشت می‌باشد.اگر در خواب ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، تعبیرش این است که با زن زشتی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت…

حیوان درنده – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جانوران درنده در خانۀ تو جست و خیز می‌کنند و بالا و پایین می‌پرند، تعبیرش این است که جوان‌ها قصد زن تو را می‌کنند. اگر ببینی مقابل درب منزل تو جانوران درنده وجود دارند، یـعـنـی زن‌ها تو…
متن دوم