آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرو

گرو

گرو ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدن خودت را در جائی گرو گذاشته‌ای، تعبیرش این است که از انجام گناه خواهی ترسید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خودت را در جائی گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو فاسد می‌شود، همانطور که در قرآن…
متن دوم