آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرم شدن

آتش – گرم شدن

 آتش - گرم شدن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، تعبیرش این است که به«پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود…
متن دوم