آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرفتگی پهلو

پهلو – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی هر دو پهلوی تو زرد شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی و ناراحتی می‌شود.ابن…
متن دوم