آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرفتن موش

موش

موش جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن «فاسق»است.  تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی…
متن دوم