آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرفتن مار

مار – گرفتن یا درگیری با مار

گرفتن یا درگیری با مار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش…
متن دوم