آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرفتن سنگخواره

سنگخواره

سنگخواره ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنگخواره گرفته‌ای، تعبیرش این است که بین تو و مرد ابلهی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنگخواره را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی گرفتار کار دشواری می‌شوی که خیر و…
متن دوم