آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرد و خاک

هوا

هوا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا قرمز رنگ است، تعبیرش قتل می‌باشدو اگر ببینی سبز رنگ است، تعبیرش غله و گیاهان فراوان می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، تعبیرش این است که در آنجا مسئله پیچیده و…

خاک

خاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی خانۀ کسی را جارو…
متن دوم