آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گراز

گراز

گراز جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با گراز جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ و رئیس و سرور که پست و ظالم می‌باشد خصومت و درگیری پیدا خواهی کرد (دفع بلا و گرفتاری). گراز

خوک – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چوپان خوک‌ها هستی تعبیرش این است که بر گروهی بدکردار و بی‌دیانت، بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی.اگر ببینی خوک‌ها را از جائی به جائی دیگر می‌بری، یـعـنـی اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود،…
متن دوم