آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گاو

میش

میش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میش، زنی بخشنده و یا مردی بزرگ می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب میش ماده، زنی بزرگ می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ هَذَا اَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِیَ نَعْجَةٌ…

گاو – گوشت گاو

گوشت گاو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، یـعـنـی از ترس و بیم در امان…
متن دوم