آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گاو وحشی

گاومیش

گاومیش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاومیش، مردی ثروتمند می‌باشد و سایر تعبیرهای مربوط به آن مانند گاوهای دیگر است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر…

گاو وحشی

گاو وحشی (این را بدان که اگر روش تعبیر را ندانی و تعبیرهایی که گفته شده است را بخوانی، به انحراف رفته ای).ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر گاو وحشی، مردی ثروتمند می‌باشد.اگر در خواب ببینی گوسالۀ گاو وحشی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب…
متن دوم