آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گاز گرفتن

گاز گرفتن

گاز گرفتن همچنین به تعبیر جانوری مراجعه شود که گاز گرفته است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاز گرفتن درنده یا جانور خصومت و دشمنی می‌باشد .اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، تعبیرش این است که به اندازۀ گازی که از تو…
متن دوم