آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کوچه

کوچه

کوچه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی…

راه

راه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راه، دین و استقامت در راه دین و پیدا کردن راه راست در دین و دنیا می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب راه راست، مسلمانی و استقامت در دین و ایمان می‌باشد، ولی تعبیر راه کج بر خلاف حالت قبلی است.ابن…
متن دوم