آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کوزه مسی

کوزه – انواع کوزه

انواع کوزه ● طلا یا نقره: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزۀ طلا یا نقره داری، تعبیرش این است که مال و اموال کاملی به دست می‌آوری . ● آهنی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزۀ آهنی داری یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست…
متن دوم