آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کودک

معلمی کردن

معلمی کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی معلمی می‌کنی، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد .اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای…

کودک

کودک ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بچه شده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)،…

فرزند

فرزند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی…
متن دوم