آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کنیزک

کنیزک

کنیزک احتمالاً امروزه تعبیرهای مربوط به کنیز یا کنیزک را بتوان در مورد "کُلفَت" یا "زنی خدمتکار" به کار برد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کنیزک، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی کنیزکی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و…

برده

برده امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست.  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بردۀ نابالغی را ببینی که بالغ شده است، تعبیرش این…
متن دوم