آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کمربند

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود)

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود) ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمربندی بسته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال و حشمت به دست می‌آوری و عمر تو طولانی می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی به اندازه ارزش آن مال و…

شلوار

شلوار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شلوار، زنی «عجمی» یا زنی پست می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که شلوار قرمز پوشیده است، تعبیرش این است که بی‌آبرو و بی‌حرمت می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و…
متن دوم