آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کلی آب

سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یـعـنـی از آن شخص به تو…
متن دوم