آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کلفت

کنیزک

کنیزک احتمالاً امروزه تعبیرهای مربوط به کنیز یا کنیزک را بتوان در مورد "کُلفَت" یا "زنی خدمتکار" به کار برد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کنیزک، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی کنیزکی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و…
متن دوم