آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کلاه

کلاه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاه، عزت و جاه می‌باشد (به اندازۀ ارزش کلاه). تعبیر کلی

تاج

تاج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تاج برای «پادشاه» حکومت و برای زن‌ها، شوهر و برای مردم عادی خوبی حال و روز می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، یـعـنـی پادشاه تو را کامروا می‌کند. اگر ببینی…
متن دوم