آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کلاغ

کلاغ

کلاغ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاغ، مردی «فاسق» و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.اگر در خواب ببینی کلاغ داری، تعبیرش این است که با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کلاغ می‌خوری، یـعـنـی از…

کبوتر – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر…
متن دوم