آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کفچه

کفچه

کفچه منظور از کفچه چیزهایی مثل قاشق و کفگیر و ملاقه و... می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفچه تمیزی داری، تعبیرش این است که زنی که خدمتکار تو خواهد شد درستکار خواهد بود .اگر ببینی کفچه شکسته یا کهنه می‌باشد، تعبیرش بر عکس…

تابه

تابه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تابه، خدمتکار خانه است که اموال مرد صاحب‌خانه را برای زن خودش و دیگران خرج می‌کند.اگر در خواب ببینی تابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که خدمتکار درستکاری به دست می‌آوری یا از تو جدا…
متن دوم