آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کفش

کفش

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفش، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش مردی است که ارث و میراث را تقسیم می‌کند. تعبیر کلی

قالب کفش

قالب کفش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. اگر تعداد فراوانی قالب در اختیار داری، یـعـنـی از خدمتکاران سود و منفعت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر کفاش و…

جوراب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوراب، زنی خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مال و اموال است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال و اموال مرد می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی…
متن دوم